Polityka prywatności

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W nawiązaniu do obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie RODO) prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PIOTROWICE Sp. z o.o. z siedziba w Piotrowicach k/Zawichostu pod adresem: Piotrowice 106, 27-630 Zawichost, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070497 (dalej jako Administrator).

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem poprzez następujące kanały komunikacji:
a) forma pisemna: PIOTROWICE Sp. z o.o.
Piotrowice 106, 27-630 Zawichost,
b) poczta elektroniczna: adres email: kadry@piotrowice.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe (w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne dane podane Administratorowi) są przetwarzane przez Administratora na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody – w przypadku, gdy została przez Panią/Pana wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach,
b) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO, tj. w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy – w przypadku, gdy jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z Administratorem lub gdy domaga się Pani/Pan podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy,
c) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO, tj. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, o których mowa w punkcie 4 poniżej.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) jeżeli jest Pani/Pan kontrahentem lub potencjalnym kontrahentem Administratora, ewentualnie pracownikiem/zleceniobiorcą/przedstawicielem kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta, przetwarzanie następuje w celu:
- zawierania i wykonywania umów,
- składania i realizacji zamówień,
- przesyłania informacji o promocjach, cennikach, udzielonych bonusach oraz innych informacji związanych ze sprzedażą towarów lub świadczeniem usług,
- składania, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
- prowadzenia rachunkowości i rozliczeń,
- przekazywanie bieżących informacji związanych z prowadzoną działalnością,
b) jeżeli podała Pani/podał Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej Administratora, przetwarzanie następuje w celu:
- prowadzenia korespondencji lub kontaktów w zakresie określonym w Pani/Pana zgłoszeniu,
- utrwalania treści korespondencji lub kontaktów,
- przekazywania informacji na temat działalności Administratora i informacji marketingowych, w szczególności w formie newslettera – o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę,
c) jeżeli zgłosiła Pani/zgłosił Pan do Administratora aplikację rekrutacyjną, przetwarzanie następuje w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,
d) jeżeli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzanie następuje w celach określonych w treści zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe są należycie chronione i będą udostępniane innym podmiotom tylko w razie uzasadnionej potrzeby, z zachowaniem wymogów wynikających z Rozporządzenia RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
b) podmioty współpracujące z Administratorem, które mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w punkcie 4 powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
c) przenoszenia danych osobowych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, przy czym może być wymagane dla realizacji celów, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności:
a) brak możliwości zawarcia lub wykonania umowy, realizacji zamówienia, rozpatrzenia reklamacji,
b) brak możliwości udziału w procesie rekrutacji,
c) brak możliwości prowadzenia korespondencji lub kontaktów z Administratorem.

10. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, a także pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa lub pozyskane od Pana pracodawcy/zleceniodawcy/mocodawcy będącego kontrahentem lub potencjalnym kontrahentem Administratora.

11. Administrator nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Dla realizacji celów stworzyliśmy Zakładowy System Kontroli Produkcji. Procedury systemu regulują nie tylko procesy stricte produkcyjne ale swoim zakresem obejmują całą działalność począwszy od opracowywania nowych i unowocześniania istniejących produktów, dobór dostawców a kończąc na zbieraniu i analizie opinii klientów. Każdy proces w Przedsiębiorstwie podlega walidacji i implementacji działań korygujących mających na celu ich nieustanne doskonalenie. System jest certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej (instytucję akredytowaną przez PCA zgodnie z prawem unijnym) i podlega corocznej ocenie.
Normy związane z najwyższymi standardami produkcji i obsługi osiągamy również dzięki wdrożeniu informatycznych systemów ERP: IFS i Symfonia.

Świadomi rosnącego znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu, w 2016 r. przystąpiliśmy do organizacji SEDEX.
SEDEX – The Supplier Ethical Data Exchange – to platforma wymiany danych z zakresu etyki biznesowej. SEDEX koncentruje się na czterech obszarach jakimi są: standardy zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko oraz integralność biznesu. Celem organizacji jest podnoszenie poziomu etyki i odpowiedzialności z zakresu działalności gospodarczej oraz ułatwienie firmom członkowskim efektywnego zarządzania swoimi globalnymi łańcuchami dostaw pod kątem etyki biznesowej.

Dzięki naszemu zaangażowaniu w  organizacjach obecnych w przestrzeni rynkowej możemy mieć wpływ na kreowanie standardów dotyczących wyrobów budowlanych. Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia na rzecz Systemów Ociepleń, które m.in. wypracowuje wysokie standardy zawodowe obowiązujące branżę systemów ociepleń oraz dostosowuje regulacje prawne do najnowszych osiągnięć nauki z zakresu systemów ociepleń. w drugim obszarze mamy też wpływ poprzez członkostwo w Komitecie Technicznym PKN - instytucji normalizującej wyroby budowlane w Polsce.